Bekräftelseavtal Medierådgivning och Medieplan

  1. Bakgrund
    1. Orange SEO AB (hädanefter ”Orange”) med produkten AI Hero Analys är ett tillväxtbolag inom tech industrin. Orange har lång erfarenhet av digital marknadsföring, sökmotoroptimering samt sökordsmarknadsföring.
  1. Detta avtal avser Oranges tjänster inom medierådgivning och medieplan.


2. Avtalshandlingar

2.1 i) Oranges integritetsskyddspolicy

ii) I förekommande fall Parternas särskilda överenskommelser

iii) Detta bekräftelseavtal

iv) Oranges användarvillkor för Tjänsten

Avtalet omfattar samtliga handlingar i ovan angiven förteckning.

2.2 Vid dubbla och/eller motstridiga bestämmelser i Avtalet ska bestämmelserna i avtalshandlingarna tillämpas i den turordning som framgår ovan.

2.3 Särskilda överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför generella bestämmelser. Senare träffade överenskommelser som tillkommit i behörig ordning har företräde framför tidigare överenskommelser.

3. Ändringar

3.1 Ändringar i detta avtal ska vara skriftliga, daterade och undertecknas av båda Parter elektroniskt för att vara giltiga med undantag för Oranges rätt att i enlighet med villkoren i detta avtal uppdatera Tjänsten och företa avtalsenliga årliga prisjusteringar enligt p. 6.4 i avtalet.

4. Avtalsingående

4.1 Kunden registrerar sig via Oranges hemsida, per mail eller via telefon för att testa på Orange introduktionserbjudande att kostnadsfritt prova på Oranges kombinerande tjänst medierådgivning och medieplan (”Tjänsten”).

4.2 Vid registrering för Prövoperioden lämnar Kunden sina kontaktuppgifter samt faktureringsuppgifter och accepterar detta avtal jämte Oranges Användarvillkor och integritetsskyddspolicy, varpå avtal ingås mellan Orange och Kunden. Avtalet har består av de handlingar som framgår av p. 2 i detta avtal och dessa utgör därmed avtalsinnehåll mellan Parterna.

5. Tjänstens omfattning

5.1 Tjänsten inleds med en 30-dagars provperiod (hädanefter ”Prövoperioden”) under vilken Orange tillhandahåller Kunden telefonmöte med medierådgivare, upprättar en medieplan samt tillhandahåller allmän medierådgivning.

5.2 Prövoperioden motsvarar maximalt 1 arbetstimme att fördelas under 30 sammanhängande dagar som börjar löpa från att avtalet ingåtts enligt p. 4.

5.3 För resterande avtalstid bestämmer Kunden i dialog med Orange hur denne vill utforma Tjänsten vilken Kunden har tillgång till under 1 arbetstimme/månad.

6. Prisuppgifter och betalningsvillkor

6.1 Orange tillhandahåller Kunden Prövoperioden kostnadsfritt.

6.2 Efter Prövoperioden erhåller Kunden för resterande avtalsperiod motsvarande tolv (12) månader Tjänsten under 1 arbetstimme/månad för 998 kr/månad. Om Kunden önskar använda Tjänsten fler än 1 arbetstimme/månad måste Kunden skriftligen bekräfta detta och erhåller då Tjänsten till ett pris om 1500 kr/timme.

6.3 Orange fakturerar Kunden på årsbasis och i förskott, varför Kunden erhåller en faktura för resterande avtalsperiod om tolv (12) månader i slutet av Prövoperioden.

6.4 Orange har rätt att varje kalenderår höja priset för Tjänsten i enlighet med Konsumentprisindex (KPI) utan föregående kommunikation med Kund. Vid prishöjningar därutöver kommer Kunden att underrättas i förhand med möjlighet för Kund att träda ur avtalet innan det nya priset börjar att gälla.

6.5 Samtliga prisuppgifter är angivna exklusive moms. Debitering sker årsvis i förskott mot faktura och med betalningsvillkor 15 dagar netto. Orange kan under avtalstidens gång komma att erbjuda andra betalningsalternativ för Kunden.

6.6 Vid försenad eller utebliven betalning debiteras Kunden ränta enligt räntelag (1975:635) samt om det förekommer avgift för betalningspåminnelse i enlighet med lag om (1981:739) om ersättning för inkassokostnader med mera.

7. Avtalstid och uppsägning

7.1 Avtalet gäller från dess att det ingåtts enligt p. 4 i detta avtal och från det att Prövoperioden upphört gäller avtalet i ytterligare tolv (12) månader. Därefter förnyas avtalet automatiskt med ytterligare tolv (12) månader om ingen av Parterna sagt upp avtalet senast (3) månader före avtalsperiodens slut. Vid automatisk förnyelse av avtalet gäller samma uppsägningsperiod.

7.2 Kund förbinder sig dock under Prövoperioden att endast stanna kvar i avtalet under Prövoperioden och Kunden önskar avsluta avtalet måste sådan uppsägning av Orange tillhanda senast före utgången av Prövoperioden.

7.3 Vid uppsägning av avtalet ska Orange meddelas om detta skriftligen, via mail till info@seohero.se. I uppsägningen ska framgå (i) vilken Kund som önskar säga upp avtalet, (ii) kontaktuppgifter till Kundens ställföreträde, (iii) vem som meddelar uppsägningen och (iiii) till vilket datum avtalet sägs upp. I det fall den som säger upp avtalet för Kundens vägnar saknar behörighet att teckna firman, ska en fullmakt bifogas uppsägningen som styrker att personen är behörig att meddela uppsägningen.

7.4 Orange kommer efter erforderlig uppsägning att skriftligen meddela Kunden en bekräftelse av uppsägningen där det framgår vilket datum Tjänsten kommer att stängas av för Kunden

8. Övrigt

8.1 Kunden åtar sig att omedelbart underrätta Orange skriftligen via ordinarie kontaktuppgifter i det fall Kunden har utsett annat/andra ombud inom sin organisation, har bytt adress, har tillsatt nya kontaktpersoner eller annars har gjort väsentliga förändringar inom organisationen som påverkar detta avtal.