Användarvillkor

Orange SEO AB

ALLMÄNNA VILLKOR

(gällande från 2020-05-01)

Inledning

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller mellan Kunden och Orange. Mellan Orange och Kunden har ingåtts särskilt avtal avseende onlinemarknadsföring, vari bl.a. intagits överenskomna sökbegrepp, villkor gällande debitering m.m. Dessa Villkor samt det särskilt tecknade avtalet mellan Orange och Kunden utgör och benämns tillsammans “Avtalet”.

Vid diskrepans mellan dessa Villkor och andra överenskomna villkor mellan Orange och Kunden ska sådana andra särskilda villkor ha företräde.

Produktion och leverans

Sökmotoroptimeringen kräver full tillgång till såväl publiceringssystem som uppgifter om, och access till, Kundens ftp-server, Content Management System (CMS) och andra relevanta system. Kunden är medveten om och godkänner att ändringar i både kod och innehåll (text & bilder) kommer att göras på Kundens befintliga Webbsida. Kunden är även medveten och ger sitt godkännande till att Orange registrerar Webbplatsen i utomstående webbkataloger, bloggar och register för att öka Webbplatsens popularitet.

Då sökmotorer från tid till annan ändrar sina rankingsystem utan Oranges inverkan kan inga garantier lämnas av Orange om träffsäkerhet i genomförda sökningar. I de fall material skapats som Kunden misstycker till skall Kunden snarast meddela Orange detta, som då skall i samspråk med kunden ändra materialet så att kunden godkänner detta. Texter som i samråd med Kunden tagits fram för Webbplatsen ägs av Orange och Kunden ansvarar för att löpande hålla sig underrättad om aktuella texters och sidors utformning och innehåll. För det fall Kunden anser att innehållet inte är i linje med dennes verksamhet och företagets mål och syfte skall Kunden göra Orange uppmärksam på detta snarast varpå Orange skall åtgärda detta i samråd med Kunden som åtar sig att tillhandahålla underlag till Orange i detta syfte.

Pris, fakturering och betalningsvillkor

För Oranges leveranser enligt Avtalet gäller med Kunden fastställda priser.

Fakturering sker enligt följande:

– Uppstartskostnad faktureras i samband med Avtalets ingående.

– Fast månadsdebitering faktureras i förskott månatligen om inte annat avtalats.

– Rörlig månadsdebitering faktureras i efterskott baserat på den senaste månadens resultat. Mätning avseende den rörliga månadsdebiteringen görs genom AI Hero analys Intelligence™ i anslutning till respektive månadsskifte, detta mot Google.se, språk: svenska och land: Sverige.

Betalningsvillkor är femton (15) dagar netto. Alla priser är exklusive moms.

För det fall Orange vid något tillfälle under avtalsperioden inte får tillgång till Kundens server (ftp, cms m.m.), och detta är en förutsättning för att Orange ska kunna fullgöra sina leveranser enigt Avtalet, äger Orange fakturera Kunden i enlighet med det genomsnittliga fakturabeloppet dittills under avtalsperioden, eller, om något belopp ännu inte fakturerats, avtalat pris enligt gällande offert/Avtal.

Sekretess

Orange åtar sig till att inte till någon tredje man yppa information om Kunden som är av kommersiell karaktär och som kan antas vara affärshemlighet. Kunden åtar sig att inte för tredje man yppa sådan information om Orange eller samarbetet härunder som kan antas vara av rent kommersiell art, såsom till exempel prisuppgifter eller andra liknande villkor. Information som Kunden samtyckt till för publicering på exempelvis Webbplatsen omfattas inte i något fall av nu nämnda sekretessförbindelse.

Drift & Underhåll

Då arbetet med sökmotoroptimering sker på Kundens Webbplats tar Orange ej något ansvar för så kallade upptider eller driftsgarantier.

Upphovsrätt

Kunden garanterar och tar ansvar för att denne innehar eller annars äger rätten att utnyttja allt material som produceras i uppdraget, såsom text och bildmaterial, förutom av Orange producerade grafiska standardelement. Någon kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av Oranges immateriella rättigheter får icke ske.

Även då Orange från tid till annan ändrar, skapar nytt och tar bort innehåll på Webbplatsen, står Kunden självt ansvarig för att de texter och bilder som finns på Kundens Webbplats inte strider mot någon lag, avtal eller andra regleringar och att alla rättigheter har erhållits. Kunden står självt ansvarig för att de texter och bilder som Kunden tillhandahållit till Orange eller själv publicerat i samband med sökmotoroptimeringen får användas av Kunden och att dessa inte inkräktar på någon immateriell rättighet som tillhör tredje man. För det fall något av det tillhandahållna materialet likväl medför sådant inkräktande skall Kunden hålla Orange fullt ut skadeslös för krav på skadestånd eller annan ersättning som sådan tredje man kan komma att rikta mot Orange eller som Orange annars kan komma att träffas av. Orange äger rätten att publicera Kundens material och logotyper i så kallade referensuppdrag på sin egen webbplats ävensom i andra kanaler.

Avtalsperiod och förtida upphörande

Avtalet gäller från det datum som anges i Avtalet och gäller under angiven avtalsperiod. För det fall Avtalet inte sägs upp av endera part senast 1 (en) månad före utgången av den aktuella avtalsperioden, förlängs Avtalet automatiskt med ytterligare en avtalsperiod. Sådan uppsägning skall vara skriftlig och ha kommit Orange tillhanda inom den nu sagda tiden. I det fall Kunden önskar avsluta hela eller delar av avtalet (specifika sökbegrepp) under en pågående avtalsperiod debiteras 70% av den överenskomna maximala månadsdebiteringen, eller 100% av fast månatlig debitering, för resterande avtalstid vid nästkommande månadsskifte. Pågående månad faktureras enligt gällande avtal. Kunden och Orange kan komma överens om att ta bort, ändra och lägga till sökbegrepp under avtalsperioden men Orange äger beslutet i dessa frågor i det fall de ej skall påverka avtalets omfattning.

Oaktat vad som sagts ovan i denna punkt äger Orange rätt att, genom skriftligt meddelande till Kunden, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande: (i) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtager full rättelse inom tio (10) dagar efter anmodan därom; eller (ii) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller i övrigt kan anses ha kommit på obestånd. Vid Oranges uppsägning av Avtalet med anledning av Kundens avtalsbrott skall Kunden hålla Orange skadeslös avseende samtliga de förpliktelser gentemot tredje man som Orange kan ha iklätt sig med anledning av Avtalet vid den tidpunkt när Avtalet upphör. Övrigt Avtalet får inte överlåtas till en tredje part utan den andra partens föregående skriftliga samtycke.

Tvister

Tvist rörande tolkning och eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk lag. Tvist ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.