Allmänna Villkor

Dessa villkor träder i kraft den 1 maj 2021.
Nedanstående villkor reglerar förhållandet mellan kund (nedan kallad kund) och Orange Technologies Group AB, 559249-1103, rörande kundens användning av Orange Technologies Group AB´s tjänster. Dessa Allmänna villkor är kopplat till det huvudavtal som är ingånget mellan parterna. Överenskommelser mellan parterna som avviker från dessa allmänna villkor skall specificeras särskilt i huvudavtalet eller i en bilaga tillhörande huvudavtalet.

1. Användande av Orange Technologies Group AB´s tjänster
1.1. Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till:
    • Hot mot personer eller organisationer.
    • Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.
1.2. Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.
1.3. Den kontraktsskrivande kunden skall tillse att det lösenord han erhållit för användande av sitt konto inte kommer i orätta händer.

2.Säkerhet
2.1. Kunden får inte använda Orange Technologies Group AB´s tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att läsa eller ändra information för andra av Orange Technologies Group AB´s kunder.
2.2. Orange Technologies Group AB förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller andra tjänster.

3. Orange Technologies Group AB´s skyldigheter
3.1. Orange Technologies Group AB skall tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Orange Technologies Group AB har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
3.2. Orange Technologies Group AB hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2. Med ”konfidentiell information ” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om
upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:
3.2.1. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal.
3.2.2. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten.
3.2.3. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
3.3. Orange Technologies Group AB vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på arbetsmetoder Orange Technologies Group AB inte använder sig utav.

4. Betalning och ersättning
4.1. Betalning skall vara Orange Technologies Group AB tillhanda senast på förfallodagen. Har kunden valt att delbetala tjänsten på flera tillfällen, alternativt debiteras per månad, skall det fakturerade beloppet alltid vara Orange Technologies Group AB tillhanda senast på respektive förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det resterande beloppet för tjänsten som helhet till omedelbar betalning. Kredittiden är 10 dagar om inget annat överenskommits.
4.2. Dröjsmålsränta utgår med 7,5% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts. Orange Technologies Group AB har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad betalning.
4.3. För det fall Orange Technologies Group AB´s fordran ej är betald till fullo äger Orange Technologies Group AB rätt att debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.
4.4. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har tidigare betalningsanmärkningar. Kreditkontroll görs av samtliga kunder. Vid betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura. I dessa fall har Orange Technologies Group AB rätt att kräva förskottsbetalning innan tjänsten levereras till kund.
4.5. Orange Technologies Group AB förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige kräva förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.
4.6. För det fall kund ej betalar Orange Technologies Group AB´s faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd, har Orange Technologies Group AB rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan.
4.7. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

5. Kundens ansvar
5.1. Kund ansvarar för att Orange Technologies Group AB tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna utföra uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats och sådan information som är att se som nödvändig för färdigställande av Orange Technologies Group AB´s arbete. För det fall Orange Technologies Group AB ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att debiteras för tjänsten enligt dess fulla kostnad.
5.2. Kunden skall aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.
5.3. Kund ansvarar för att Orange Technologies Group AB´s SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta sker och kund önskar att Orange Technologies Group AB skall återställa arbetet utgår en debitering om 1500sek/timme.
5.4. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall kund anlitar parallellt med Orange Technologies Group AB annan leverantör av samma typ av tjänster som Orange Technologies Group AB tillhandahåller är Orange Technologies Group AB´s ansvar för tjänsten begränsat till det arbete Orange Technologies Group AB utför. Orange Technologies Group AB tar inget ansvar för andra leverantörers arbete för det fall kunden skadas utav detta.

6. Produkten Google Ads
6.1. Kontot för Google Ads hanteras och administreras utav Orange Technologies Group AB. Efter avslutat samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Orange Technologies Group AB innan avslutad delning av kontot, detta för att Orange Technologies Group AB skall kunna ha skälig tid att förändra eventuella rutiner avseende fakturering utav Google spend/trafikbudget.
6.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Orange Technologies Group AB rätten att pausa annonseringen på kontot.

7. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
7.1. Orange Technologies Group AB´s ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsade till högst ett halvt basbelopp. Orange Technologies Group AB ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom Orange SEO´s kontroll eller bestämts alternativt påverkats av tredje part.
7.2. Orange Technologies Group AB garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.
7.3. Orange Technologies Group AB ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada.
7.4. Orange Technologies Group AB kan inte hållas ansvariga för hackerattacker på kunds webbsidor. För återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar Orange Technologies Group AB en kostnad på 1500sek/timme.

8. Priser och uppsägning
8.1.Avtalstiden är vanligtvis 12 månader. Den aktuella bindningstiden framgår av huvudavtalet. Den part som önskar få avtalet att upphöra efter bindningstiden är skyldig att säga upp avtalet skriftligen senast en månad före bindningstidens slut. Detta för att Orange Technologies Group AB skall ha skäliga möjligheter att kunna leda, fördela och planera arbetet för kunden. Eventuella avvikelser ifrån detta skall specificeras i huvudavtalet och undertecknas av bägge parter.
8.2. Betalning för avtalsperioden sker årsvis alternativt månadsvis om inget annat överenskommits skriftligen. Säger kunden inte upp avtalet enligt ovanstående stycke 8.1 förlängs avtalsperioden automatiskt med samma ordinarie ursprunglig längd, pris, tjänsteinnehåll och villkor som för den
föregående avtalsperioden.
8.3. Uppsägning skall ske skriftligen med firmatecknares underskrift och gäller från det datum Orange Technologies Group AB mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att Orange Technologies Group AB erhållit uppsägningen. Orange Technologies Group AB skickar efter mottagen uppsägning en bekräftelse på mottagandet.

9. Värvning av personal
9.1 Om Kunden under samarbetet med Orange Technologies Group AB och upp till 12 månader därefter, direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Orange Technologies Group AB under tiden för samarbetet skall Orange Technologies Group AB ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 400 TSEK (fyra hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

10. Ändringar
10.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.
10.2. Orange Technologies Group AB äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft vid förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring, omedelbart.  Aktuella allmänna villkor publiceras på https://seohero.se
10.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna.

11. Reklamation och Tvist
11.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och Orange Technologies Group AB samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning av huvudavtalet slutligt avgöras genom skiljedom vid Göteborg tingsrätt.
11.2. Skiljeförfarandet skall i första hand äga rum i Göteborg.
11.3. För förfallna obetalda fordringar äger Orange Technologies Group AB rätten att väcka talan vid allmän domstol. I första hand via Göteborg tingsrätt.
11.4. Reklamation skall skriftligen framställas inom två veckor från det datum part erhållit kännedom, eller borde ha erhållit kännedom, om det reklamationen grundas på. Vid utebliven reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.
11.5. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor